ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*forgo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forgo, -forgo-

*forgo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forgo (vt.) ยอมละทิ้ง See also: ละ, จากไป, ละทิ้ง Syn. relinquish, waive
forgot (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)
forgotten (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 3 ของ forget)
never-to-be-forgotten (adj.) ซึ่งจะลืมไม่ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
forgo(ฟอร์โก') {forwent,forgone,forgoing,forgoes} vt. ละทิ้ง,สละ,ละลาย,เลิก,จากไป., Syn. quit
forgot(ฟอร์กอท') v. กริยาช่อง 2และช่อง3ของforget
forgotten(- เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forget
English-Thai: Nontri Dictionary
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgot(vt) pt ของ forget
forgotten(vt) pp ของ forget
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
I've forgotten how to get to your houseฉันลืมทางไปบ้านคุณ
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง
Almost forgot about you.เกือบลืม เกี่ยวกับคุณ
He says I've forgotten the proof that we're married.- เขาบอกว่าผมลืมทะเบียนสมรส
Well, of course, I forgot. You don't, do you? You must.อ้อ ลืมไป คุณขี่ไม่เป็นนี่ แต่คุณต้องขี่ให้เป็นนะ ที่นี่ไม่มีอะไรทำหรอก
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน
##Have forgot ##{\cHFFFFFF}## ลืม ##
Listen I forgot to mention.นี่แน่ะ ฉันลืมพูดอะไรไปอย่าง
I forgo the vengeance of my son.I forgo the vengeance of my son.
Yep! We forgot one little detail.เราลืมรายละเอียดเล็กๆไป

*forgo* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘记密码[wàng jì mì mǎ, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 忘记密码 / 忘記密碼] forgotten password?
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten

*forgo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
上文[じょうぶん, joubun] (n) the foregoing; the forgoing
上述[じょうじゅつ, joujutsu] (adj-no) above-mentioned; foregoing; forgoing
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan
忘れ物[わすれもの, wasuremono] (n) lost article; something forgotten; (P)
苦しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
邯鄲の歩み[かんたんのあゆみ, kantannoayumi] (exp) like the young man who tried to walk like the Kantan people, gave up, and forgot how to walk

*forgo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
เข้าตู้[adj.] (khao tū) EN: forgotten FR:
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
ลืมไป [X] (leūm pai) EN: by the way ; Oh I forgot FR: j'allais oublier ; tant que j'y pense
ลืมไปแล้ว[v. exp.] (leūm pai la) EN: have forgotten FR: avoir oublié
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:

*forgo* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verzichten auf | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto forego {forewent; foregone}; to forgo
unvergesslich {adj}never-to-be-forgotten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *forgo*
Back to top