ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foreshorten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foreshorten*, -foreshorten-

foreshorten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreshorten (vt.) ย่อข้อความให้สั้นลง (คำทางการ) See also: ทำให้สั้นขึ้น Syn. abridge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foreshorten
Back to top