ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faun*, -faun-

faun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faun (n.) เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ Syn. woodland deity, satyr
fauna (n.) ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no. You're the nicest faun I've ever met.โอ ไม่ คุณเป็นฟอนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ
Lucy's the only one that's been here before. She said she met some faun called Tumnus.ลูซี่เคยมาที่นี่แล้ว\เธอบอกว่าเธอได้พบกันฟอนชือ...
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย
Why would a poor little faun like me lie to you?ทำไมเทวเจ้าฟอนที่น่าสงสาร ถึงต้องโกหกเธอด้วยละ
It's a magic root the faun gave me.นี่เป็นรากไม้วิเศษ ฟอนให้หนูมา
Welcome to my faun crib.ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเหล่าฟอน
She is number four faun prostitute in all of Gnarnia.เธอคือคนที่ 4 ของฟอน ในทั้งหมดที่อยู่ในกนาเนีย์
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย
He said he knows the faun.- เขาบอกว่า รู้จักฟอน
Do you know why you're here, faun?ทำไมเธอถึงได้มาอยู่ในนี้ ฟอน?
My mother warned me to be wary of fauns.แม่หนูเตือนให้ ระวังฟอน.

faun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, 羊男] goat-man; faun of Greek mythology
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, 动植物 / 動植物] plants and animals; flora and fauna
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, 羊怪] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology
草木鸟兽[cǎo mù niǎo shòu, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, 草木鸟兽 / 草木鳥獸] flora and fauna
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ˇ ㄏㄡˋ, 牧神午后 / 牧神午後] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, 牧神] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology

faun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
エディアカラ動物群[エディアカラどうぶつぐん, edeiakara doubutsugun] (n) Ediacara fauna
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain
ニューファウンドランド[, nyu-faundorando] (n) Newfoundland
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic)
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale)
ファウナ[, fauna] (n) fauna
ファウンダリ[, faundari] (n) {comp} foundry
ファウンデーション[, faunde-shon] (n) foundation
ファウンテンペン[, fauntenpen] (n) fountainpen
ファウンドリ[, faundori] (n) {comp} foundry
ファウンドリサービス[, faundorisa-bisu] (n) {comp} foundry service
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] (n) plants and animals; flora and fauna; (P)
動物相[どうぶつそう, doubutsusou] (n) fauna
動物誌[どうぶつし, doubutsushi] (n) fauna
半獣神[はんじゅうしん, hanjuushin] (n) goat-god; satyr; Pan; Faunus
底生生物[ていせいせいぶつ, teiseiseibutsu] (n) benthic organism; sea-bottom fauna
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus

faun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa don) EN: Pallid Faun FR:
ผีเสื้อป่าสีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa pā ) EN: Common Faun FR:
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f] ; gibier [m]
สัตว์ทะเล[n. exp.] (sat thalē) EN: sea creature FR: faune marine [f] ; animal marin [m] ; créature marine [f]

faun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Faun {m}faun
Fauna {f} [zool.]fauna
Fischfauna {f}fish fauna

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faun
Back to top