ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

failing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *failing*, -failing-

failing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
failing (n.) ความล้มเหลว Syn. failure
failing (n.) ความผิด See also: ความอ่อนแอ Syn. shortcoming, defect
English-Thai: HOPE Dictionary
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
English-Thai: Nontri Dictionary
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's my father's failing health that's upsetting her.เป็นเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ของท่านพ่อต่างหากที่ทำให้เธอเศร้า
But his rule is failing and our people lose faith.แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา
"Yeah, well he's never here, he's failing the class..."ใช่ เขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ตกวิชานี้แน่นอน
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ...
I was just so sick of dropping hints and you failing to spot them.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะบอกใบ้คุณ แล้วคุณก็ไม่เคยเข้าใจมันเลย
Your gravest mistake wasn't failing to find the answerข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนาย ไม่ใช่ความล้มเหลวในการหาคำตอบ
I'm failing almost everything.ชั้นทำทุกอย่างพลาดหมดเลย
I mean, she's totally failing me on purpose because I didn't join those stupid Mathletes!คือ ที่จริงหล่อนกดดันฉัน เพราะฉันไม่ยอมเข้าชมรมคณิตโง่เง่านั่น!
Wait. You're failing on purpose?เดี๋ยวนะ เธอตั้งใจสอบตกเลยหรอ?
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with.เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย,เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก
She's failing out.This was gonna be her last semester.เธอกำลังจะถูกรีไทร์/Nนี่คงเป็นเทอมสุดท้ายของเธอ
Then why are you failing me?ทำไมคุณทำให้ฉันผิดหวัง

failing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, 失灵 / 失靈] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system)
经久不衰[jīng jiǔ bù shuāi, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄞ, 经久不衰 / 經久不衰] unfailing; never-ending

failing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
名前負け[なまえまけ, namaemake] (n,vs) failing to live up to one's name; being beaten by one's name
復活当選[ふっかつとうせん, fukkatsutousen] (n,vs) failing to win an electoral seat in a single-member constituency, but winning a seat in a proportionally represented constituency
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
溢れ[あぶれ, abure] (n) failing to get a job
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s))
義理が悪い[ぎりがわるい, girigawarui] (exp,adj-i) failing in one's duty (e.g. to someone)
落球[らっきゅう, rakkyuu] (n,vs) failing to catch a ball; fumble
見違い[みちがい, michigai] (n) failing to recognize; failing to recognise; mistaking for
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
弱み(P);弱味[よわみ, yowami] (n) (a) weakness; shortcoming; failing; sore point; (P)
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless

failing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlā) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle ; fault FR: erreur [f] ; bévue [f] ; faille [f]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ทราม[adj.] (sām) EN: delining ; failing ; deteriorating FR:
ตาถั่ว[n.] (tāthūa) EN: failing eyesight ; eye affected by cataract FR:

failing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
unfehlbar {adj}never-failing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า failing
Back to top