ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eyeshade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eyeshade*, -eyeshade-

eyeshade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyeshade (n.) ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)
English-Thai: HOPE Dictionary
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา

eyeshade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシェード[, aishie-do] (n) eyeshade
目庇[まびさし, mabisashi] (n) visor; eyeshade

eyeshade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eyeshade
Back to top