ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eyeshade-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eyeshade, *eyeshade*,

-eyeshade- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシェード[, aishie-do] (n) eyeshade
目庇[まびさし, mabisashi] (n) visor; eyeshade

-eyeshade- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eyeshade-
Back to top