ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expressive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expressive*, -expressive-

expressive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expressive (adj.) ซึ่งพรรณา See also: ซึ่งบรรยาย Syn. imaginary, literary, figurative
expressive (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. persuasive
English-Thai: HOPE Dictionary
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
English-Thai: Nontri Dictionary
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spare me those expressive eyebrows.เลิกแสดงออกทางหางตาเถอะ
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's
I get scared that maybe somehow... because I'm not the most expressive guy in the world... maybe I never made it clear to you how much I love you.ผมกลัวว่าบางที เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เปิดเผยมากที่สุด มันอาจจะทำให้คุณไม่รู้ ว่าผมรักคุณแค่ไหน
This type of work, expressive work, from artists, comedians, writers and everything else, it is linked to the way the person is.ผลงานประเภทนี้ ผลงานที่แสดงตัวตน ทั้งของศิลปิน ของนักแสดงตลก นักเขียน แล้วก็ทุกๆ คน
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
Less classical, more expressiveแบบไม่ค่อยคลาสสิคน่ะค่ะ
You need sufficient slack for the face to remain expressive.พื้นที่เอาไว้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าด้วย
Yes, they are... so expressive.ใช่ค่ะ มันช่างแสดงออกชัดเจน
My face is expressive.ใบหน้าของผมคือการแสดงออก

expressive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现力[biǎo xiàn lì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 表现力 / 表現力] expressive power
表达失语症[biǎo dá shī yǔ zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 表达失语症 / 表達失語症] expressive aphasia

expressive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power
表現力[ひょうげんりょく, hyougenryoku] (n) power of expression; expressiveness; expressive power

expressive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คารมคมคาย[adj.] (khārom khom) EN: witty ; clever ; expressive FR:

expressive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expressive
Back to top