ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expressive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expressive, *expressive*,

-expressive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spare me those expressive eyebrows.เลิกแสดงออกทางหางตาเถอะ
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's
I get scared that maybe somehow... because I'm not the most expressive guy in the world... maybe I never made it clear to you how much I love you.ผมกลัวว่าบางที เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เปิดเผยมากที่สุด มันอาจจะทำให้คุณไม่รู้ ว่าผมรักคุณแค่ไหน
This type of work, expressive work, from artists, comedians, writers and everything else, it is linked to the way the person is.ผลงานประเภทนี้ ผลงานที่แสดงตัวตน ทั้งของศิลปิน ของนักแสดงตลก นักเขียน แล้วก็ทุกๆ คน

-expressive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现力[biǎo xiàn lì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 表现力 / 表現力] expressive power
表达失语症[biǎo dá shī yǔ zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 表达失语症 / 表達失語症] expressive aphasia

-expressive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power
表現力[ひょうげんりょく, hyougenryoku] (n) power of expression; expressiveness; expressive power

-expressive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คารมคมคาย[adj.] (khārom khom) EN: witty ; clever ; expressive FR:

-expressive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expressive-
Back to top