ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explicate*, -explicate-

explicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explicate (vt.) อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด See also: แจกแจง, ขยายความ Syn. clarify, explain, illustrate
English-Thai: HOPE Dictionary
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา,อธิบาย,ชี้แจง,สร้างทฤษฎี,สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain

explicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain

explicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explicate
Back to top