ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evaluation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evaluation*, -evaluation-

evaluation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evaluation (n.) การประเมินค่า
evaluation (n.) การตีราคา See also: การประมาณค่า Syn. appraisal
evaluation (n.) การประเมิน See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน Syn. assessment, judgement
evaluation (n.) บทวิจารณ์ Syn. criticism
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประเมินผล (n.) evaluation See also: assessment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก
It's just that I did an evaluation of Miss Tramell....ผมทำแผนประกอบการพิจารณาคดี ของคุณทราเมล...
I just wanted to say I may have been a bit premature in my early evaluation of your abilities.ฉันอยากพูดว่าฉันอาจจะยังเด็กเกินไป... จากการประเมิณความสามารถของ เธอในขั้นต้น
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท
It's an evaluation tool we use to separate applicants. Be safe, score a hundred.นี่เป็นวิธีที่เราใช้คัดคนที่มีแวว ดูให้ดี ถ้าไม่ได้เต็มร้อย
We also have an evaluation that was done recently by a Dr. Beth Goode.เรายังมีผลการประเมินที่ได้มา เมื่อไม่นานนี้จากดร.เบ็ธ กู๊ด
Are you quite certain of your evaluation of Charly's Rorschach tests?คุณจะค่อนข้างบางอย่างของการประเมิน ผลของการทดสอบของ ชาลี รอส์
Some psych evaluation or something like that?เป็นการประเมินทางจิต หรืออะไรประมาณนั้นเหรอ?
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
He did his evaluation after he shot some drug dealer.พ่อทำการประเมินผล หลังจากที่พ่อยิงพ่อค้าขายยา
Well, I was planning on giving you a good evaluation anyway, so... everything's fine.อืม ฉันกำลังวางแผนจะให้ การประเมินผลดี ๆ กับคุณ งั้นทุกอย่างก็ไปได้ดี

evaluation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, 估算] assessment; evaluation
评语[píng yǔ, ㄆㄧㄥˊ ㄩˇ, 评语 / 評語] comment; evaluation
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ, 货币贬值 / 貨幣貶值] currency devaluation; to devaluate a currency
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, 考评 / 考評] evaluation; to investigate and evaluate
重估[chóng gū, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄨ, 重估] revaluation

evaluation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
エバリュエーション[, ebaryue-shon] (n) evaluation
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation
絶対評価[ぜったいひょうか, zettaihyouka] (n) evaluation on an absolute scale
デバリュエーション[, debaryue-shon] (n) devaluation
リバリュエーション[, ribaryue-shon] (n) revaluation
値踏み[ねぶみ, nebumi] (n,vs) appraisal; estimation; evaluation; setting prices
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation
切り下げ[きりさげ, kirisage] (n) devaluation (e.g. of currency); markdown; write-down; undercutting; (P)
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating
平価切下げ;平価切り下げ[へいかきりさげ, heikakirisage] (n) devaluation
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] (n) comprehensive evaluation; over-all judgment; general comment
考課[こうか, kouka] (n) evaluation; rating
評価減[ひょうかげん, hyoukagen] (n) write-down; devaluation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan

evaluation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิจารณา[n.] (kān phijāra) EN: consideration ; reflection ; meditation FR: évaluation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal ; evaluation FR: évaluation [f] ; estimation [f]
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
การประเมินค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; appraisal ; valuation FR: évaluation [f]
การประเมินค่าเชิงนิเวศ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: ecological evaluation FR:
การประเมินค่างาน[n. exp.] (kān pramoēn) EN: job evaluation FR:
การประเมินโครงการ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: project performance evaluation FR:
การประเมินมูลค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: valuation FR: évaluation [f]
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān pramoēn) EN: FR: évaluation environnementale [f]
การประเมินผล[n.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; assessment ; appraisal FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: impact evaluation FR: évaluation de l'impact [f] ; étude d'incidence [f]
การประเมินราคา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal FR: estimation [f[ ; évaluation [f]
การประเมินสถานการณ์[n. exp.] (kān pramoēn) EN: FR: évaluation de la situation [f]
การสอบวัดความรู้[v. exp.] (kān søp wat) EN: FR: évaluation des connaissances [f]
การตีราคา[n. exp.] (kān tī rākh) EN: appraisal ; valuation FR: évaluation [f]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดผล[n.] (kān watphon) EN: measurement ; evaluation FR: évaluation [f]
การวัดผลการดำเนินงาน[n. exp.] (kān watphon) EN: performance evaluation ; performance measurement FR: mesure de la performance [f]
การวิจัยประเมินผล[n. exp.] (kān wijai p) EN: evaluation research FR:
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
คณะกรรมการประเมิน[n. exp.] (khanakammak) EN: evaluation committee FR: comité d'évaluation [m]
เพิร์ต[n.] (phoēt) EN: PERT (Project Evaluation and Review Technique) FR:
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
ผลการประเมิน[n. exp.] (phon kān pr) EN: FR: évaluation [f] ; estimation [f]
เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต)[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān) EN: scrutinizing committee FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation ; depreciation; FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā) EN: baht devaluation ; devaluation of the baht FR: dévaluation du baht [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: self-assessment FR: auto-évaluation [f]
การตีราคาใหม่[n. exp.] (kān tī rākh) EN: revaluation FR:
เครื่องมือวัดผล[n. exp.] (khreūangmeū) EN: FR: instrument d'évaluation [m]
กิจกรรมประเมิน[n. exp.] (kitjakam pr) EN: FR: exercice d'évaluation [m]
รายการประเมิน[n. exp.] (rāikān pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]
ตารางประเมิน[n. exp.] (tārāng pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]

evaluation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsplatzbewertung {f}job evaluation
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation
Leistungsbewertung {f}performance evaluation
Qualitätsbewertung {f}quality evaluation
Gesamtbewertung {f}total evaluation
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data
Bewertungskriterium {n}evaluation criterion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evaluation
Back to top