ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drone*, -drone-

drone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drone (vi.) ส่งเสียงหึ่งๆ See also: ทำเสียงพึมพำ
drone (n.) เสียงต่ำๆ See also: เสียงพึมพำ Syn. drone, whir, buzz
drone on (phrv.) พูดเสียงต่ำ See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
drone out (phrv.) ทำให้พูดเสียงต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, and my drone dutifully reported it to me.ใช่สิ, พวกนั้นรายงานให้ฉันรู้เรียบร้อยแล้ว
You can't just drone on like that.พูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้ แกกำลังขออะไรจากพระเจ้าอยู่นะ
Yes, but nowhere does it say that for the rest of the 75% he gets to drone on and sound presidential.ใช่ แต่ไม่มีตรงไหนที่ระบุ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 75% เขาพูดราบเรียบน่าเบื่อ และโทนเสียงอย่าง ปธน.
Use every surveillance satellite, every drone aircraft, every freeway camera.ใช้ดาวเทียมสังเกตการณ์ทุกดวง และเครื่องบินสำรวจทุกลำ
# I walked in the rain like a drone ## I walked in the rain like a drone #
We decided to make our own unmanned drone with a gyro-stabilized Hi-Def camera below it.ที่จะซ่อนกล้องไฮ-เดฟ และ ไฮโดรโฟน เขาเป็นอัจฉริยะจริงๆ
The drone or whatever?สิ่งพูดพึมพำหรืออะไร?
The one who set up the drone shell company.คนที่สร้างบริษัทโดรนเชล
Orion has taken control of a Predator drone based out of Edwards.โอไรออนควบคุม เครื่องพรีเดเตอร์ ให้ออกจากฐานที่เอ็ดวาร์ด
It's inside a Predator drone targeted to kill you.มันอยู่ในเครื่องพรีเดเตอร์ เป้าหมายคือฆ่านาย
The drone is changing direction.เครื่องบินเปลี่ยนทิศทางแล้ว
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ!

drone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, 雄蜂] drone (bee)
嗡嗡[wēng wēng, , 嗡嗡] buzz; drone; hum
寄生虫[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, 寄生虫 / 寄生蟲] parasite; drone

drone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドローン[, doro-n] (n) drone
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax)
金蚊[かなぶん;カナブン, kanabun ; kanabun] (n) (uk) drone beetle (scarabaeid beetle) (Rhomborrhina japonica)
雄蜂[おばち, obachi] (n) drone
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler

drone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผึ้งตัวผู้[n. exp.] (pheung tūap) EN: drone FR:
แคขาว[n. exp.] (khaē khāo) EN: Dolichandrone serrulata FR: Dolichandrone serrulata
แคทะเล[n. exp.] (khaē thalē) EN: Dolichandrone FR: Dolichandrone
แคทะเล[n. exp.] (khaē thalē) EN: Dolichandrone spathacea FR: Dolichandrone spathacea
แคทุ่ง[n. exp.] (khaē thung) EN: Dolichandrone columnaris FR: Dolichandrone columnaris
แคแตร[n.] (khaētraē) EN: Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) FR: Dolichandrone serrulata

drone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drone
Back to top