ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circulation*, -circulation-

circulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circulation (n.) การเคลื่อนไหวโดยอิสระ Syn. flowing, passage
circulation (n.) การไหลเวียนครบรอบ See also: การเคลื่อนที่ครบรอบวงโคจร Syn. rotation, current
English-Thai: HOPE Dictionary
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
English-Thai: Nontri Dictionary
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
circulation๑. การไหลเวียน๒. การไหลเวียนเลือด [มีความหมายเหมือนกับ circulation, blood] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulationความแพร่หลาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหมุนเวียน (n.) circulation
ปริวรรตกรรม (n.) circulation Syn. การหมุนเวียน
ยอดขาย (n.) circulation Syn. ยอดจำหน่าย
ยอดจำหน่าย (n.) circulation Syn. ยอดขาย
เงินตาย (n.) money out of circulation See also: unused money
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Canadians report tremendous circulation moving from the Arctic.ที่แคนาดาอากาศไหลเวียนจาก อาร์กติกรุนแรงมาก
The onsen is good for the circulation too.เกิดอะไรขึ้นกับเธอ ? เธอเป็นแม่ม่าย เพื่อนบ้านเราเอง
And then I found out that he was also seeing this other girl, Sarah from the Circulation Department on the 19th floor.แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเขามีคนอื่น ซาร่าห์... พนักงานฝ่ายจัดจำหน่ายชั้น 19
As you know, circulation of the Bugle has been pretty good.ก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละ เท่าที่ผ่านมา ยอดขายของ บูเกิ้ลก็ไปได้ดี
The russians are reporting tremedous air circulation coming from the Artic.สภาพอากาศน่ากลัว มันเคลื่อนมาจากแถบขั่วโลก
Noi have to cut into the burned skin to restore circulation your arm,okay?นอยต้องตัดผิวไหม้ ถึงจะซ่มแซมรอบๆแขนคุณ ตกลงมั้ย\คุณหาพ่อของฉันเจอมั้ย
Once your circulation stops,เมื่อระบบทุกอย่างของนายหยุดหมดแล้ว
Cut off the circulation to your brain?มันทำให้ระบบเลือดหล่อเลี้ยงสมองตีบตันหรือไงกัน
You've been out of circulation for a while.นายหยุดงานไปเที่ยวชั่วคราว
She's going to see if acupuncture will improve the circulation to my dad's brain.เธอกำลังจะฝังเข็ม ช่วยให้การไหลเวียนของพ่อฉันในสมองดีขึ้น
Completely and utterly necessary. We must restore the circulation to the scalp.จำเป็นสุดๆเลย เราต้องทำให้เลือดไหลเวียน ไปยังหนังศรีษะ
The circulation rate is high because of its genre, so it's better to attract customers.ยอดจำหน่ายสูงเพราะ ประเภทของ ดังนั้นจึงดีกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้า

circulation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
大气环流[dà qì huán liú, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 大气环流 / 大氣環流] atmospheric circulation
冠脉循环[guān mài xún huán, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 冠脉循环 / 冠脈循環] coronary circulation
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, 传本 / 傳本] edition (of a book) currently in circulation

circulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーキュレーション[, sa-kyure-shon] (n) circulation
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation
回流[かいりゅう, kairyuu] (n,vs) circulation
巡り;廻り[めぐり, meguri] (n) (1) circumference; girth; (2) tour; pilgrimage; (3) circulation (e.g. of blood)
血の巡り[ちのめぐり, chinomeguri] (n) circulation of the blood; apprehension
血行不良[けっこうふりょう, kekkoufuryou] (n) blood circulation failure
金回り[かねまわり, kanemawari] (n) the circulation of money; one's financial standing
金融[きんゆう, kinyuu] (n,adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
伝播[でんぱ;でんぱん(ik), denpa ; denpan (ik)] (n,vs) transmission; propagation; spread; circulation; diffusion; dissemination
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P)
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)
回覧[かいらん, kairan] (n,vs,adj-no) circulation; (P)
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation)
廻覧[かいらん, kairan] (n,vs) circulation; sending round
流布[るふ, rufu] (n,vs,adj-no) circulation; dissemination
通用[つうよう, tsuuyou] (n,vs) (1) popular use; circulation; (vs) (2) to pass as; (P)
頒行[はんこう, hankou] (n,vs) (obsc) circulation; distribution; promulgation

circulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องจราจร[n. exp.] (chǿng jarāj) EN: lane FR: bande de circulation [f] ; bande [f]
ช่องทางจราจร[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: lane FR: bande de circulation [f] ; bande [f] ; voie de circulation [f]
ไฟจราจร[n. exp.] (fai jarājøn) EN: traffic light FR: feux de circulation [mpl] ; feux de signalisation [mpl]
ไฟสัญญาณ[n. exp.] (fai sanyān) EN: traffic light ; light signals FR: feu de circulation [m]
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวนพิมพ์[n. exp.] (jamnūan phi) EN: circulation FR: tirage [m]
จราจร[n.] (jarājøn) EN: traffic ; street traffic FR: circulation [f] ; circulation routière [f] ; trafic [m]
จราจรทางบก[n. exp.] (jarājøn thā) EN: FR: circulation routière [f]
การจราจร[n.] (kān jarājøn) EN: traffic FR: trafic [m] ; circulation [f]
การจราจรหนาแน่น[n. exp.] (kān jarājøn) EN: FR: circulation dense [f] ; trafic dense [m]
การจราจรที่เคลื่อนไปได้ช้า[n. exp.] (kān jarājøn) EN: slow-moving traffic FR: trafic très ralenti [m] ; circulation difficile [f]
การหมุนเวียน[n.] (kān munwīen) EN: circulation ; rotation FR: circulation [f] ; rotation [f]
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen) EN: circulation of notes and coins FR: circulation des pièces et billets [f] ; circulation de l'argent [m]
การหมุนเวียนเลือด[n. exp.] (kān munwīen) EN: FR: circulation sanguine [f]
การถ่ายเทอากาศ ; การถ่ายเทของอากาศ[n. exp.] (kān thāithē) EN: ventilation FR: circulation de l'air [f] ; ventilation [f]
กินทาง[v.] (kinthāng) EN: cross the white line ; stride over other people's driving lane FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
กฎจราจร[n. exp.] (kot jarājøn) EN: traffic regulations ; traffic rule FR: code de la route [m] ; règlement de la circulation [m]
กระแสการเงิน[n.] (krasaēkānng) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement ; circulation of money FR: flux monétaire [m]
กระแสเงิน[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: currency ; circulation of money ; cycle of money FR: circulation de l'argent [f]
กระแสเงินหมุนเวียน[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: circulation of money FR: circulation monétaire [f]
เงินหมุนเวียน[n. exp.] (ngoen munwī) EN: current money ; money in circulation ; circulating fund ; working capital FR: fonds de roulement [m]
เงินตาย[n.] (ngoentāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets FR: ancienne monnaie [f]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายสัญลักษณ์[n. exp.] (pāi sanyala) EN: insignia FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายสัญญาณจราจร[n. exp.] (pāi sanyān ) EN: FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ปัญหาการจราจร[n. exp.] (panhā kān j) EN: traffic problems FR: problèmes de circulation [mpl]
ปริวรรตกรรม[n.] (pariwattaka) EN: circulation FR:
ระบบวัฏจักร[n. exp.] (rabop watta) EN: circulatory system FR: système de circulation [m]
ระบบวงจรโลหิต[n. exp.] (rabop wongj) EN: circulatory system FR: système de circulation [m]
รถติด[n. exp.] (rot tit) EN: traffic jam ; heavy traffic ; traffic congestion FR: embouteillage [m] ; embarras de circulation [mpl]
สัญญาณไฟจราจร[n. exp.] (sanyān fai ) EN: traffic lights FR: feu de signalisation [m] ; feux de signalisation [mpl] ; feux de circulation [mpl]
สภาพจราจร[n. exp.] (saphāp jarā) EN: FR: conditions de circulation [fpl]
ตำรวจจราจร[n. exp.] (tamrūat jār) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman ; brownie (Am.) FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ยอดจำหน่าย[n. exp.] (yøt jamnāi) EN: circulation ; sales ; sales volume FR: tirage [m]
ยอดขาย[n.] (yøt khāi) EN: circulation ; turnover ; sales volume ; sales FR:
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān ja) EN: impede traffic ; obstruct traffic FR: entraver la circulation
ปิดจราจร[v. exp.] (pit jarājøn) EN: FR: fermer la circulation
ปิดการจราจร[v. exp.] (pit kān jar) EN: FR: interrompre la circulation
เปลี่ยนเลน[v. exp.] (plīen lēn) EN: FR: changer de bande de circulation

circulation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchblutung {f}blood flow; circulation
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation
Leihfrist {f}circulation period
Verkehrsfläche {f}circulation area
Auflage {f} (einer Zeitung)circulation
Rückluftschacht {m}return air shaft; recirculation air shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circulation
Back to top