ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cupidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cupidity*, -cupidity-

cupidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cupidity (n.) ความโลภ Syn. greed, avidity
English-Thai: HOPE Dictionary
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
English-Thai: Nontri Dictionary
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cupidity
Back to top