ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

credible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *credible*, -credible-

credible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
credible (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. believable Ops. incredible
English-Thai: HOPE Dictionary
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
English-Thai: Nontri Dictionary
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no, no. You're not credible as a doctor. Make something up.ไม่ได้ นายน่ะไม่น่าเชื่อถือพอ เอาอย่างอื่นเถอะ
You have to find a credible person...มันสำคัญมาก ว่าเจ้าค้าขายกับใคร
In 18 hours, the Rabbit's Foot will be delivered to its Middle Eastern buyer, and we'll have credible intel to prove it.ร่วมมือกัน และนี่ คริสต์มาส
Claire, the credible lies are the ones that make you look bad.คแลร์ โกหกที่น่าเชื่อ คือมันต้องทำให้เธอดูแย่
Until these events, we had no credible threat to national security.ก็ไม่มีอะไร ชี้ว่ามัน จะคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
Officially, we've downplayed their significance, but we're concerned these anomalies might pose a credible threat to our national security.อย่างเป็นทางการ เราจะลด ความสำคัญ แต่เรายังคงกังวล สิ่งประหลาดนำความน่ากลัวมาสู่เรา
A very credible witness has just come forward, and he's willing to testify.พยานที่วิเศษที่สุดเพิ่งจะมาถึง แล้วก็ประสงค์ที่จะให้ปากคำ
You stand in front of a guy, you, you tell your story and he determines if you're gonna be a useful and credible witness.คุณจะยืนหน้าคนคนนึง คุณเล่าเรื่องให้เขาฟัง แล้วเขาจะตัดสิน ว่าคุณเป็นให้การมีประโยชน์หรือไม่
You get me credible intelligence against the Company I'll walk you into the attorney general's office myself.คุณจะให้คนน่าเชื่อถืออย่างฉันฝืนข้อบังคับของคอมพานี่หรอ ฉันจะเดินเข้าไปใน.. ออฟฟิศ รมว ยุติธรรมเองเลย
So... having someone to get us a credible information, that would be worth something to us.ดังนั้น ใครสักคนที่สามารถหาข้อมูลมาได้ นั่นคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเรา
General Krantz refused to adjust when there were credible threats against him.นายพลแครนซ์ไม่ยอมรับที่จะแก้ไข เมื่อพวกเขาเชื่อว่ามีคนต่อต้านเขาอยู่
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise'

credible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
难以置信[nán yǐ zhì xìn, ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ, 难以置信 / 難以置信] incredible
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible

credible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible

credible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai

credible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า credible
Back to top