ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absurdly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absurdly*, -absurdly-

absurdly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absurdly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously, foolishly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that James Holt job was just so absurdly overpaid that of course she jumped at it.แล้วงานของเจมส์ โฮลต์นั่น จ่ายให้งามซะยิ่งกว่าอะไร แน่ละเธอต้องกระโจนเข้าใส่
He left absurdly early.เขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว
Isn't that absurdly simplistic?นั่นมันไม่ไร้สาระไปหน่อยเหรอ?
Let me preface this by saying that a 40-year-old murder in a suburb of Los Angeles is an absurdly impossible request.การค้นหาการฆาตกรรมย้อนหลังไป 40 ปี ในชานเมืองของลอส แองเจอลิสนี้ มันช่างเป็นคำขอที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้
Why, you ask? It's absurdly simple.Yะพu wะฐnt thะต ฮคruะต-truะต?
It's just absurdly tragic.มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างไร้เหตุผล
In spite of being absurdly unqualified,ทั้งๆที่มีความเหมาะสมอย่างไร้เหตุผล
The original weapon was absurdly large.ของเดิมมันใหญ่ไร้เหตุผล
Absurdly basic neurolinguistic programming technique.เทคนิคพื้นๆ ไร้สาระ จากโปรแกรมประสาทประสานสาท
But, absurdly, as it happens, I now have to go to Mumbai.แต่เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นได้ ตอนนี้ฉันต้องเดินทางไปมุมไบ

absurdly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)

absurdly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลก[adv.] (talok) EN: ridiculously ; absurdly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absurdly
Back to top