ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cowardliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cowardliness*, -cowardliness-

cowardliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cowardliness
Back to top