ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concept

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concept*, -concept-

concept ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concept (n.) ความคิด See also: ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด Syn. idea, notion, thought
conception (n.) การเข้าใจ Syn. apprehension, comprehension
conception (n.) การเริ่มต้น
conception (n.) ความคิด See also: กรอบความคิด Syn. idea, notion
conceptual (adj.) ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize (vt.) สร้างกรอบความคิด See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง Syn. conceive
English-Thai: HOPE Dictionary
concept(คอน'เซพทฺ) n. ข้อคิดเห็น,ความคิด,มโนคติ,มโนภาพ, Syn. thought,idea
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
English-Thai: Nontri Dictionary
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptacleคอนเซปเทเคิล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception๑. การเริ่มตั้งท้อง๒. แนวคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Conceptionปฎิสนธิ [การแพทย์]
Conceptual Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดรวบยอด (n.) concept See also: idea, abstract notion
มโนทัศน์ (n.) concept Syn. ความคิด, ความนึกคิด
กรอบความคิด (n.) concept idea See also: set of ideas or beliefs Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด
เค้าโครงความคิด (n.) concept idea See also: set of ideas or beliefs Syn. แนวคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้
His mind was able to grasp the concept of past and present.จิตใจของเขาก็สามารถที่จะ เข้าใจแนวคิดของอดีตและปัจจุบัน
As you know, the concept of the suction pump is centuries old.อย่างที่เจ้ารู้ แนวคิดเรื่องเครื่องสูบน้ำ ... มันเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้ว
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้
The fact that these people ripped off the stores... in their own communities, all that reflects... is that they have no respect for the law at all... and certainly no concept of community... or civic responsibility.ความจริงที่คนพวกนั้น / เข้ามายึดครองร้าน... ในพื้นที่ของตัวเอง / มันสะท้อนให้เห็นว่า... ถ้าพวกเขาไม่เคารพกฏหมาย / อีกต่อไป
I believe now is good time for all children to spread amazing concept of snow to cool off court.I believe now is good time for all children to spread amazing concept of snow to cool off court.
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง
It'll change your daughter from a beautiful child... into an empty shell whose only concept of trust... was betrayed by her sick pedophile father.It'll change your daughter from a beautiful child into an empty shell
You really don't understand the concept of a bargaining chip.คุณนี่ไม่เข้าใจวิธีของการต่อรองจริงๆหรือ.
I was briefly in love with the abstract concept of getting married.ฉันแค่เพิ่งเจอกับผู้หญิงในเสป็คที่ฉันอยากแต่งงานด้วย

concept ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
人工概念[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 人工概念] artificial concept
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 基本概念] basic concept
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 想像力] conception; imagination
概念[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 概念] concept; idea
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 概念依存模型] conceptual dependency model
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 概念驱动加工 / 概念驅動加工] concept-driven processing
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, 理念] idea; concept; philosophy; theory
谬论[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, 谬论 / 謬論] misconception; fallacy
错觉[cuò jué, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ, 错觉 / 錯覺] misconception
上位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 上位概念] superordinate concept

concept ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement
ストアコンセプト[, sutoakonseputo] (n) store concept
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche)
基本概念[きほんがいねん, kihongainen] (n) basic overview; basic concept
対立概念[たいりつがいねん, tairitsugainen] (n) the exact opposite concept (idea); the antithesis
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche)
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P)
音声[おんせい(P);おんじょう, onsei (P); onjou] (n) voice; (the concept of) sound; (P)
コンセプション[, konsepushon] (n) conception
コンセプチュアルアート[, konsepuchuarua-to] (n) conceptual art
コンセプト[, konseputo] (n) concept; (P)
コンセプトアート[, konseputoa-to] (n) (abbr) conceptual art
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention
修験道[しゅげんどう, shugendou] (n) Shugendou; Japanese mountain asceticism-shamanism incorporating Shinto and Buddhist concepts
先入[せんにゅう, sennyuu] (n) preconception; prejudice
先入主[せんにゅうしゅ, sennyuushu] (n) preconception; prejudice
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
先口[せんくち, senkuchi] (n) previous preconception; previous engagement
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur)
受胎[じゅたい, jutai] (n,vs) conception; fertilization; fertilisation; (P)
器官なき身体[きかんなきしんたい, kikannakishintai] (exp,n) body without organs (philosophical concept); BwO
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur)
懐妊[かいにん, kainin] (n,vs) pregnancy; conception
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] (n) {comp} conceptual scheme
概念化[がいねんか, gainenka] (n,vs) conceptualization; conceptualisation
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] (n) {comp} conceptual-document
概念的[がいねんてき, gainenteki] (adj-na,n) general; conceptual
概念論[がいねんろん, gainenron] (n) conceptualism
構想[こうそう, kousou] (n,vs) plan; plot; idea; conception; (P)
構想力[こうそうりょく, kousouryoku] (n) power of conception; conceptual ability
無原罪の宿り[むげんざいのやどり, mugenzainoyadori] (n) Immaculate Conception
無原罪の御宿り[むげんざいのおんやどり, mugenzainoonyadori] (n) Immaculate Conception
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P)
環太平洋構想[かんたいへいようこうそう, kantaiheiyoukousou] (n) the Pacific Rim conception
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P)
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic
言語学的観念論[げんごがくてきかんねんろん, gengogakutekikannenron] (n) {ling} linguistic conceptualism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
概念[がいねん, gainen] concept
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document

concept ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhi) EN: from concept to practice FR: du concept à la pratique
การเรียนรู้สังกัป[n. exp.] (kān rīenrū ) EN: concept learning FR:
เค้าโครงความคิด[n. exp.] (khaokhrōng ) EN: concept idea FR:
คอนเซ็ปต์[n.] (khønsep) EN: concept FR: concept [m]
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; thinking ; notion ; concept ; imagination ; reflexion FR: idée [f] ; pensée [f] ; imagination [f] ; réflexion [f]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: concept ; idea ; abstract notion FR: concept [m]
กรอบความคิ[n. exp.] (krøp khwāmk) EN: concept idea FR:
หลักการพื้นฐาน[n. exp.] (lakkān pheū) EN: basic principle ; basic concept FR: principe de base [m]
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought FR: idée [f] ; pensée [f]
มโนทัศน์[n.] (manōthat) EN: concept FR: concept [m]
มโนทัศน์นามธรรม[n. exp.] (manōthat nā) EN: abstract concept FR: concept abstrait [m]
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought ; construct FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.) ; construction [f] (fig.)
แนวคิดพื้นฐาน[n. exp.] (naēokhit ph) EN: basic concept ; basic concepts [pl] FR: concept fondamental [m] ; concepts fondamentaux [mpl]
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (naēokhit sē) EN: sufficiency economy concept FR:
แนวคิดทางการผลิต[n. exp.] (naēokhit th) EN: production concept FR:
แนวคิดทางการตลาด[n. exp.] (naēokhit th) EN: marketing concept FR:
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept FR: concept [m]
แนวความคิดเบื้องต้น[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: basic concept FR:
แนวความคิดมุ่งการตลาด[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: marketing concept FR:
แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: strategic marketing concept FR:
แนวความคิดทางการตลาด[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: marketing management philosophies ; marketing concept FR:
สังกัป[n.] (sangkap) EN: concept FR:
เชิงแนวคิด[adj.] (choēng naēo) EN: conceptual FR: conceptuel
กลละ[n.] (kalala) EN: embryo in the first week after conception FR:
กรอบแนวคิดในการวิจัย[n. exp.] (krøp naēokh) EN: conceptual framework FR:
มโนภาพ[n.] (manōphāp) EN: imagination ; fancy ; vision ; conception FR: imagination [f] ; vision [f]
ปฏิสนธิ[n.] (patisonthi) EN: conception ; fertilization FR:
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
ผู้ออกแบบปก[n. exp.] (phū-økbaēp ) EN: FR: concepteur de la couverture [m]
เสนอแนวคิด[v. exp.] (sanōe naēok) EN: FR: proposer un concept
ศิลปะเชิงแนวคิด[n. exp.] (sinlapa cho) EN: conceptual art FR: art conceptuel [m]

concept ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
Kausalbegriff {m}causal concept
Zylinderkonzept {n}cylinder concept
Lastenheft {n}product concept catalogue
Abgrenzungskonzept {n}segregation concept
Menschenbild {n}conception of man; idea of man
Mariä Empfängnis {f} [relig.]the Immaculate Conception
Leitbilder {pl}overall concepts
Begriffssystem {n}system of concepts
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concept
Back to top