ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complacence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complacence*, -complacence-

complacence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complacence (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacency
English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complacence
Back to top