ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry through*, -carry through-

carry through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry through (phrv.) คงอยู่ See also: ทำให้ทนทาน Syn. persist
carry through (phrv.) ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค See also: ทำให้รอดพ้น
carry through (phrv.) ทำให้สำเร็จ See also: ทำให้สมบูรณ์ Syn. accomplish, complete
carry through (phrv.) ทำสำเร็จ See also: ทำให้สมบูรณ์, บรรลุ
carry through (phrv.) ทำให้ผ่านพ้น Syn. bring through, come through
carry through (phrv.) ทำให้อยู่รอด See also: ช่วยให้รอดพ้น, ช่วยให้มีชีวิตอยู่ Syn. bring through, come through, pull through
carry through (phrv.) ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)

carry through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
遣り通す;やり通す[やりとおす, yaritoosu] (v5s) to carry through; to achieve; to complete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry through
Back to top