ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canonic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canonic*, -canonic-

canonic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canonic (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonical, accepted
canonic (adj.) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา Syn. canonical
canonical (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonic, accepted
canonical (adj.) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา Syn. canonic
English-Thai: HOPE Dictionary
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an epistle. Noncanonical.เป็นคำสอน แต่ไม่ใช่ทางศาสนา

canonic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, 典籍] canonical text
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, 汤加里罗 / 湯加里羅] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand

canonic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format

canonic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบบัญญัติ[adj.] (baēp banyat) EN: canonical FR:
เมทริกซ์แบบบัญญัติ[n. exp.] (methrik baē) EN: canonical matrix FR: matrice canonique [f]
รูปแบบบัญญัติ[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form ; normal form ; standard form FR:
รูปแบบบัญญัติจอร์แดน[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: Jordan canonical form FR:
รูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form of a matrix ; canonical matrix ; normal form of a matrix FR:

canonic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normalform {f}canonical form; normal form
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canonic
Back to top