ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cache*, -cache-

cache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cache (n.) สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
cachet (n.) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cacheแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Cachetsยาคาเช่ย์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด
Honey, darling, would you mind telling me what you've done with our small cache of weapons?นี่ที่รัก คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณทำอะไร กับที่เก็บปืนของเรา
You would then illegally scrounge whatever material you could from a backup supply cache that I've overlooked.จากนั้นคุณ ทำการยึด อุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณหาได้ จากที่ซ่อนสำรอง ที่ผมดูแลอยู่
The same cache where your team are waiting for further orders.ที่ซึ่งทีมของคุณ กำลังรอคำสั่งต่อไป
I hope we find this cache of ammunition soon.ฉันหวังว่าเราจะเจอคลังสรรพาวุธนี่เร็วๆนะ
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน
Harvey, the fact that we only hire from Harvard gives us a cache that's a little more valuable than hiring a kid from Rutgers.ฮาร์วีย์ เราจ้างคนจากฮาร์วาร์ดที่เดียว เพราะว่าเราได้คนคุณภาพกว่า การจ้างคนจากรัทเกอร์ส
It's a cache of chaos.มันเป็นสมบัติที่ถูกซ่อนไว้
In fact, there was a whole cache of guns. What the hell?จริง ๆ แล้วมีปืนเป็นลังเลย อะไรวะ
This is the weapons cache your unit uncovered. Is that correct?นี่คือคลังอาวุธที่หน่วยคุณ ทำการค้นพบ ถูกต้องมั้ย
We were out on that last patrol, looking for a hajji cache of arms and that's when it hit the fan.เราออกไปลาดตระเวนครั้งสุดท้าย ค้นหาที่ซ่อนอาวุธของพวกมุสลิม แล้วหายนะก็มาเยือน
We've got a cache of explosives here.เราเจอระเบิดพร้อมใช้ที่นี่

cache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 高速缓冲存储器 / 高速緩衝存儲器] cache (computing)
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, 搜藏] search cache (computer)
[zàng, ㄗㄤˋ, 藏] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
高速缓存[gāo sù huǎn cún, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄘㄨㄣˊ, 高速缓存 / 高速緩存] cache
芥子气恶病质[jiè zǐ qì è bìng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 芥子气恶病质 / 芥子氣惡病質] mustard cachexia

cache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
オンチップキャッシュ[, onchippukyasshu] (n) {comp} on-chip cache
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャッシュディスク[, kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk
キャッシュファイル[, kyasshufairu] (n) {comp} cache file
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
セカンダリキャッシュ[, sekandarikyasshu] (n) {comp} secondary cache
ディスクキャッシュ[, deisukukyasshu] (n) {comp} disk cache
プライマリキャッシュ[, puraimarikyasshu] (n) {comp} primary cache
キャッシュ[, kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P)
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks
記念スタンプ[きねんスタンプ, kinen sutanpu] (n) commemorative stamp; cachet
隠し場所[かくしばしょ, kakushibasho] (n) cache; place to hide something
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache

cache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
แผนลักไก่[n. exp.] (phaēn lak k) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
เปิดกรุ[v. exp.] (poēt kru) EN: uncover a cache FR:
โป้งแปะ[X] (pōng pae) EN: hide-and-seek FR: jeu de cache cache [m]
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบแฝง [v.] (aēpfaēng) EN: hide ; conceal ; lurk FR: cacher
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอบสูบบุหรี่[v. exp.] (aēp sūp bur) EN: FR: fumer en cachette ; fumer en douce
แอบแต่งงาน[v. exp.] (aēp taeng-n) EN: FR: se marier en cachette
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
จ๊ะเอ๋[n.] (ja-ē) EN: hide-and-seek FR: cache-cache [m]
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
เก็บอาการ[v.] (kep-ākān) EN: hide one's feelings ; not show one's feelings FR: cacher ses sentiments
แคชเมียร์[n. prop.] (Khaētmīa ) EN: Kashmir FR: Cachemire [m]
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
เคลือบแฝง[adj.] (khleūapfaēn) EN: concealed ; hidden ; veiled FR: caché
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
กลืนทุกข์[v. exp.] (kleūn thuk) EN: hide one's grief FR: cacher sa tristesse
กลบเกลื่อน[v.] (klopkleūoen) EN: conceal ; cover up ; hide FR: cacher ; couvrir ; dissimuler
กลบเกลื่อนความตื่นเต้น[v. exp.] (klopkleūoen) EN: hide (one's) nervousness FR: cacher sa nervosité
กระจับปิ้ง[n.] (krajapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
เล่นซ่อนแอบ[v. exp.] (len sǿn aēp) EN: play hide-and-seek FR: jouer à cache-cache
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ลอบเข้าไป[v. exp.] (løp khao pa) EN: FR: s'introduire en cachette ; se glisser
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
เม็ดยา[n. exp.] (met yā) EN: pill FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer

cache ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cache {m}; Cachespeicher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cache
Back to top