ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blow up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blow up*, -blow up-

blow up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow up (phrv.) (ลม)เริ่มพัด
blow up (phrv.) มากขึ้น See also: รุนแรงขึ้น, ปะทุขึ้น
blow up (phrv.) เติมลมหรืออากาศ Syn. pump up
blow up (phrv.) เป่าให้ไฟลุก See also: พัดให้ไฟลุก
blow up (phrv.) ระเบิดทำลาย Syn. go up, send up
blow up (phrv.) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน) See also: ล้มเหลว
blow up (phrv.) ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป) See also: ขยาย, ขยายออก
blow up (phrv.) กล่าวเกินจริง See also: ทำให้เกินจริง
blow up (phrv.) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่พอใจ Syn. tell off
blow upon (phrv.) เป่า See also: พัด
blow upon (phrv.) ทำให้เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบิด (v.) blow up See also: burst, explode, blast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
What would happen if somebody were to blow up that bridge?แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ
Ah, look, they're going to blow up your geraniums.อาดูพวกเขากำลังจะระเบิดขึ้น เจอเรเนียมส ของคุณ โธ่เอ๊ย
We will take what we wish, then decide whether to blow up your ship.เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการ, แล้วตัดสินใจ ว่าจะระเบิดเรือแกหรือไม่
I'm going to blow up the Ark, René.ฉันจะระเบิดหีบศักดิ์สิทธิ์ นี่, เรน.
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face.
Not one of them means the mountain's gonna blow up next week or next month or the next hundred years.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาหมายถึงภูเขา จะระเบิดขึ้นในสัปดาห์หน้าหรือเดือนถัดไป ... ... หรือต่อไปร้อยปี
Harry says the mountain could blow up any minute, and you've got to come down.แฮร์รี่กล่าวว่าภูเขาจะระเบิดขึ้น นาทีใด ๆ และคุณได้มีการลงมา
You're not going to blow up a goddamn thing because my best friend is on this shipคุณจะระเบิดเรือลำนั้นไม่ได้ เพื่อนรักของผมยังอยู่บนเรือ
Yeah, with enough soap, one could blow up just about anything.ผมพยายามไม่คดถึงคำอย่าง"แสบ"หรือ"พอง"
If I blow up this fucking place, will you finally see it, asshole?ถ้าฉันทำรุนแรงกับที่นี้ /N คุณจะเห็นมันมั้ย,รูตูดเอ้ย?
We wait until they are at this point, then we blow up the bridge.เราจะรอจนกว่าพวกมันจะมาถึงตรงนี้ แล้วเราจะระเบิดสะพาน

blow up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 爆炸] explosion; to explode; to blow up; to detonate

blow up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust)
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P)

blow up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ม[v.] (beum) EN: go boom ; blow up FR:
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater
ระเบิดทำลาย[v. exp.] (raboēt tham) EN: blow up FR: souffler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blow up
Back to top