ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

benefice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *benefice*, -benefice-

benefice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
benefice (n.) ตำแหน่งพระสอนศาสนา
beneficent (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ Syn. generous
English-Thai: HOPE Dictionary
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี,เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
English-Thai: Nontri Dictionary
benefice(n) ของบริจาค
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Praise you, Bill, for thou art beneficent!สดุดีแก่นาย บิล แกความดีความชอบของนาย

benefice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, 泽 / 澤] beneficence; marsh
采邑[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, 采邑 / 採邑] fief; benefice
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, 功德无量 / 功德無量] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence

benefice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūa) EN: gross profit ; profit margin FR: bénéfice brut [m]
กำไรโดยรวม[n. exp.] (kamrai dōi ) EN: consolidated profit FR: bénéfice consolidé [m]
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn ) EN: earnings before tax ; pre-tax profit FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutt) EN: net profit ; earnings FR: bénéfice net [m]
กำไรสุทธิรายไตรมาส[n. exp.] (kamrai sutt) EN: quarterly net profit FR: bénéfice trimestriel net [m]
คาดการณ์กำไรสุทธิ[v. exp.] (khātkān kam) EN: estimate net profit FR: évaluer le bénéfice net
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; bénéfice [m] ; lucre [m] (vx)
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
เรียนปฏิบัติ[v. exp.] (rīen patiba) EN: seek advice ; obtain the benefice of counsel FR:
สารประโยชน์[n.] (sānprayōt) EN: actual benefit FR: bénéfice net [m]
ได้รับกำไร[v. exp.] (dāi rap kam) EN: FR: dégager un bénéfice
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลดี[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
พระคุณ[n.] (phrakhun) EN: beneficence ; kindness ; benevolence FR:

benefice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benefizium {n}benefice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า benefice
Back to top