ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be at ease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be at ease*, -be at ease-

be at ease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be at ease (idm.) ยืนพัก (ทางทหาร) Syn. stand at, stand easy
be at ease (idm.) รู้สึกสบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งนอนใจ (v.) be at ease See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย
เอ้อระเหย (v.) be at ease See also: be easygoing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be at ease, Skywalker.นิ่งไว้ สกายวอล์คเกอร์
And your mind will never be at ease.และใจเธอจะไม่มีวันเป็นสุขไ้ด้

be at ease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease

be at ease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be at ease
Back to top