ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bawdy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bawdy*, -bawdy-

bawdy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawdy (adj.) ตลกลามก Syn. lewd
bawdyhouse (n.) ซ่องโสเภณี See also: ซ่องนางโลม Syn. brothel
English-Thai: HOPE Dictionary
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bawdyhouse(บอ'ดีเฮาสฺ) n. ซ่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This isn't some five-copper bawdy house in Hayseed Hall.ที่นี่ไม่ใช่บ้านโกโรโกโส ราคาห้าทองแดงบนโถงเมล็ดฟาง

bawdy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty

bawdy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่องโสเภณี[n. exp.] (sǿng sōphēn) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté

bawdy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzüchtig {adj} | unzüchtiger | am unzüchtigstenbawdy | bawdier | bawdiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bawdy
Back to top