ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bargeman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bargeman*, -bargeman-

bargeman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bargeman will be waiting for them.bargeman จะรอให้พวกเขา
If I recall correctly... you're licensed as a bargeman.ถ้าฉันจำอย่างถูกต้อง ... ... คุณกำลังได้รับใบอนุญาตเป็น bargeman
You might have their favor now, bargeman... but it won't last.คุณอาจมีความโปรดปรานของพวกเขาในขณะนี้ bargeman ... ... แต่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
That trouble-making bargeman... is behind all this.ปัญหาในการทำที่ bargeman ... ... เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bargeman
Back to top