ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bargee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bargee*, -bargee-

bargee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargee (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargeman

bargee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flussschiffer {m}bargee [Br.]; barge-man [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bargee
Back to top