ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as well

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as well*, -as well-

as well ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as well (adv.) ในทำนองเดียวกัน See also: เช่นเดียวกัน Syn. likewise, in addition
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยซ้ำ (adv.) as well See also: too, also, additionally, in addtion Syn. ด้วย
ก็ดี (v.) may as well See also: be not bad
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้
Might just as well have been a dream.อาจจะเพียงแค่รวมทั้งได้รับ ความฝัน
I'm saying we can't hope to win the Cold War... unless we remember what we're for, as well as what we're against.{\cHFFFFFF}I'm saying we can't hope to win the Cold War... {\cHFFFFFF}unless we remember what we're for, {\cHFFFFFF}as well as what we're against.
You want to see it open as well as I.คุณอยากจะเปิดมันออกดูเหมือนกับที่ผมเป็น
Just as well we never got a chance to find out.กเราไม่เคยไม่มีโอกาสที่จะหา
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
Well, someone's got to break the ice and it might as well be me.เอิ่ม ควรจะมีใครบางคนเริ่มบทสนทนา และมันน่าจะเป็นฉัน
You may as well hang up your jockey strap!หุ่นของแกมันจะเกาะแกได้แน่นแค่ไหนกัน!
We may as well die here.พวกเราจะตายกันที่นี่
I might as well speak Greek!ปล่อยให้ฉันพล่ามอยู่คนเดียว !
So you might as well shut up.งั้นก็น่าจะหุบปากเสียดีกว่า.
Might as well be a hundred.ห่างเป็น100ไมล์ก็พอกันแหละ

as well ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, 以及] as well as; too; and
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, 不妨] there is no harm in; might as well

as well ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ...
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ...
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P)
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
許りでなく[ばかりでなく, bakaridenaku] (exp) (uk) not only ... but (also); as well as ...
遣らずもがな[やらずもがな, yarazumogana] (exp) (arch) needn't be done; as well not to do; shouldn't have been done
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P)
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)

as well ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
ด้วยซ้ำ[adv.] (dūay sam) EN: as well ; even FR:
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
ก็ตาม[adv.] (kø tām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
เหมือนกัน[adv.] (meūoen kan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
ไหน ๆ[X] (nai-nai) EN: anyway ; just as well FR:
นอกเหนือ[prep.] (nøkneūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra FR:
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
พูดก็พูดเถอะ[X] (phūt kǿ phū) EN: I might as well go on to say (that) FR:
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of FR: incluant ; y compris
ตลอดจน[conj.] (taløtjon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with FR: ainsi que ; incluant
ตลอดถึง[X] (taløt theun) EN: as well as ; including FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
ทั้ง[adv.] (thang) EN: and together with ; as well as ; both ; and FR: à la fois ; tant … que …
ยัง[adv.] (yang) EN: also ; but also ; as well ; too FR: aussi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as well
Back to top