ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*arrangement*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น arrangement, -arrangement-

*arrangement* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrangement (n.) การจัดการ
arrangement (n.) การจัดเตรียม See also: การตระเตรียม Syn. preparation, plan
arrangement (n.) การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder
make arrangements for (idm.) เตรียมการ See also: จัดการ
rearrangement (n.) การจัดเตรียมใหม่ Syn. readjustment, renewal
English-Thai: HOPE Dictionary
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Flower arrangementการจัดดอกไม้ [TU Subject Heading]
standing arrangementแนวปฏิบัติที่วางไว้ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจัด (n.) arrangement Syn. การจัดเรียง, การจัดลำดับ
การจัดลำดับ (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง
การจัดสวน (n.) garden arrangement See also: gardening
การจัดเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดลำดับ
การจัดแจง (n.) arrangement Syn. วิธาน, การทำ
การจัดแจง (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การตระเตรียม, การเตรียม
การทำ (n.) arrangement Syn. วิธาน, การจัดแจง
การทำศพ (n.) making funeral arrangements See also: cremation การเผาศพ
การเตรียม (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม
การเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ
พิธาน (n.) arrangement Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
วิธาน (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ
And I have to make arrangements to bring him back here safely.And I have to make arrangements to bring him back here safely.
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย
People bring their own arrangements. You don't want to miss it.ใคร ๆก็เตรียมการแสดงของตัวเองแล้ว คุณไม่น่าพลาดน๊ะ
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม?
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้
There will be no arrangement, and you're killing her.ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น และนายกำลังฆ่าเธอ
Well, if there can be no arrangement, then we are at an impasse.ถ้าไม่มีการต่อรอง เกรงว่าเราจะถึงทางตันแล้ว
Marriage, that blessed arrangement, that dream within a dream.การแต่งงาน ... คือการอำนวยพรอันสำคัญ คือฝันหวานที่ซ้อนอยู่ในความฝัน ...
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
Forgive my presumption, but I made arrangements to get you out safely.อย่าว่ากระหม่อมทำการเกินควรเลย แต่กระหม่อมเตรียมการณ์ไว้แล้ว

*arrangement* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, 巨石阵 / 巨石陣] giant stone arrangement; Stonehenge
叶子列[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, 叶子列 / 葉子列] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
叶序[yè xù, ㄧㄝˋ ㄒㄩˋ, 叶序 / 葉序] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 暂定 / 暫定] temporary arrangement; provisional; tentative
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, 阵容 / 陣容] troop arrangement

*arrangement* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P)
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P)
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P)
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement)
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n,vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P)
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
盛り花[もりばな, moribana] (n) flower arrangement in a built-up style
相手国[あいてこく, aitekoku] (n) partner country; other country (in some bilateral arrangement)
立体構造[りったいこうぞう, rittaikouzou] (n,adj-no) spatial structure; structural arrangement
編曲[へんきょく, henkyoku] (n) (1) arrangement; (vs) (2) to arrange; to orchestrate
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition
転位[てんい, ten'i] (n,vs) transposition; dislocation; rearrangement
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

*arrangement* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīen) EN: arrangement ; array FR:
การเรียง[n.] (kān rīeng) EN: arrangement FR: classement [m]
การเรียงตัว[n. exp.] (kān rīeng t) EN: arrangement FR:
การทำศพ[n. exp.] (kān tham so) EN: making funeral arrangements FR:
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
พิธาน[n.] (phithān) EN: arrangement FR:
เปลี่ยนแผนการ[v. exp.] (plīen phaēn) EN: make new arrangements FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; organisation ; organization (Am.) ; proper arrangement ; form FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:

*arrangement* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Messschaltung {f}measure arrangement
Ordnungsprinzip {n}principle of arrangement
Sitzordnung {f}seating plan; seating arrangements
Abmachung {f}arrangement
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Ordnungssystem {n}arrangement system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *arrangement*
Back to top