ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antisocial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antisocial*, -antisocial-

antisocial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antisocial (adj.) ซึ่งไม่เข้าสังคม See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial (adj.) ที่ต่อต้านสังคม Syn. asocial, hostile, alienated
English-Thai: HOPE Dictionary
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ
THEY ALSO USUALLY LIVE ALONE AND HAVE AN ANTISOCIAL NATURE.เขาอยู่คนเดียว ต่อต้านสังคมโดยธรรมชาติ
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง
By someone who is antisocial and extremely introverted.โดยบางคนที่ต่อต้านสังคม และจมปลักอยู่กับตัวเอง
Couple his explosive, antisocial nature with taxi-driving and someone will have made contact with him.ความฉุนเฉียวของเขา นิสัยต่อต้านสังคมและเป็นคนขับแท็กซี่ คนที่เคยติดต่อกับเขา
Yeah, he says they're designed to elicit a patterned response to determine antisocial personality disorder.เขาบอกว่า คำถามออกแบบมา เพื่อดูพฤติกรรมตอบสนอง ว่ามีความรุนแรง หรือพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์บ้างรึเปล่า
You think I'm an antisocial personality?คุณว่า ผมเป็นพวกไม่ชอบเข้าสังคมรึเปล่า ?
White male, antisocial loner, extreme political views...ชายผิวขาว ผู้ต่อต้านสังคม มีมุมมองทางการเมืองแบบสุดขั้ว
So this unsub won't behave in an antisocial manner.อันซับคงไม่ได้ทำตัว เป็นประเภทต่อต้านสังคม
We think he was antisocial and had low self-esteem, so he probably kept to himself.เราคิดว่าเขาต่อต้านสังคม และไม่ชอบเป็นจุดเด่น เขาอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว
Oh, only the most antisocial have to go to an event actually called one.สำหรับพวกต่อต้านสังคมเท่านั้น ที่ต้องไป เหตุการณ์จริงๆ เรียกว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
Police officer noted violent antisocial behavior.เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกต พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง.

antisocial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder
反社会的[はんしゃかいてき, hanshakaiteki] (adj-na) antisocial
反社会的行動[はんしゃかいてきこうどう, hanshakaitekikoudou] (n) antisocial behavior

antisocial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชดสังคม[adj.] (prachot san) EN: contemptuous of society ; antisocial FR:
ต่อต้านสังคม[adj.] (tøtān sangk) EN: anti-social FR: antisocial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antisocial
Back to top