ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alumna

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alumna*, -alumna-

alumna ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alumna (n.) ศิษย์เก่าหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า
Yes, I'm an alumna of Burtonsville High.ใช่ ฉันเป็นศิษย์เก่าหญิงที่โรงเรียนมัธยมเบอร์ตันวิลล์
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก
Dr. Staunton, will you tell the alumnae the figures you have?ดร.สตอนตัน ช่วยบอกตัวเลขที่คุณมีอยู่ซิ
Alumna. Oh...ศิษย์เก่าหญิง โอ้...

alumna ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, 校友] alumnus; alumna; schoolmate

alumna ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
既卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate

alumna ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkaochāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl] ; alumna [f] ; alumnae [fpl] FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkaoying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl] FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alumna
Back to top