ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-alumna-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alumna, *alumna*,

-alumna- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า
Yes, I'm an alumna of Burtonsville High.ใช่ ฉันเป็นศิษย์เก่าหญิงที่โรงเรียนมัธยมเบอร์ตันวิลล์

-alumna- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkaochāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl] ; alumna [f] ; alumnae [fpl] FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkaoying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl] FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -alumna-
Back to top