ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airship*, -airship-

airship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airship (n.) เครื่องบินชนิดหนึ่งขับเครื่องด้วยตัวเองมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ Syn. dirigible
English-Thai: Nontri Dictionary
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสวรรค์ (n.) airship See also: balloon Syn. เรือเหาะ
เรือเหาะ (n.) airship See also: balloon Syn. รถสวรรค์
โพยมยาน (n.) airship See also: balloon Syn. เรือเหาะ, รถสวรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
/"Now safely aboard the airship /with the mummy finally vanquished,เมือขึ้นเครื่องบินโดยปลอดภัย ..
MUNTZ: Go ahead and moor your airship right next to mine.เดินตรงมาเลย จอดยานคุณ ไว้ข้างๆ ยานผมก็ได้
There were trapped people rescued by airship and they say the pilot was dressed like an owl.คนที่ติดอยู่ในตึกถูกช่วยออกมา โดยยานลำหนึ่ง... ... พวกเขาบอกว่า นักบินแต่งตัวเหมือนนกฮูก
Only the great city of Helium dared resist, stood strong, matched Zodanga airship for airship, holding fast for a thousand years.มีเพียงมหานครฮีเลี่ยม อันยิ่งใหญ่ ที่กล้าขัดขืนยืนยัด นำกองทับเข้าต่อสู้อากาศยานแห่งโซเดนก้า ปกป้องเมืองได้ยาวนานหนึ่งพันปี
We weren't apart five minutes... these airships started pounding the area, and I-I-I-I tried to get to her, Tom.เราแยกกันได้ ยังไม่ถึง 5นาที... ฝูงยานอวกาศ เริ่มโจมที่นั่น และ ฉัน-ฉันพยายามไปหาเธอ ทอม
We're gonna need backup units and an airship.เราต้อง gonna หน่วยสำรอง และเรือเหาะ.
Jackpot, Nyx. There's a whole fleet of airships sitting at that spot.งานเข้าแล้ว นิกซ์ มีเครื่องบินรบ จอดอยู่เป็นฝูง
Ulric reporting. Six Niflheim airships confirmed inbound for Insomnia.อัลริครายงาน มียานรบนิฟเฟิลไฮม์ 6 ลำมุ่งสู่อินซอมเนีย

airship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
飞艇[fēi tǐng, ㄈㄟ ㄊㄧㄥˇ, 飞艇 / 飛艇] airship

airship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシップ[, eashippu] (n) airship
ツェッペリン飛行船[ツェッペリンひこうせん, tsuepperin hikousen] (n) Zeppelin airship
飛空艇[ひくうてい, hikuutei] (n) airship
飛行船[ひこうせん, hikousen] (n) airship; blimp; (P)

airship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
โพยมยาน[n.] (phāyomyān) EN: airship ; balloon ; lighter-than-air FR:
โพยมยานนาวา[n. exp.] (phāyomyān n) EN: airship FR:
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]
เรือเหาะ[n. exp.] (reūa hǿ) EN: airship ; dirigible ; blimp ; zeppelin FR: ballon dirigeable [m] ; dirigeable [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airship
Back to top