ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aftertime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aftertime*, -aftertime-

aftertime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aftertime (n.) อนาคต Syn. future
English-Thai: HOPE Dictionary
aftertime(อาฟ' เทอะไทมฺ, แอฟ-') n. อนาคต (future time)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aftertime
Back to top