ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affaire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affaire*, -affaire-

affaire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affaire (n.) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว Syn. amour, liaison, affair
affaire (n.) เรื่องอื้อฉาว
English-Thai: HOPE Dictionary
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปทูต (n.) charge d´affaires

affaire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires

affaire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy

affaire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai ) EN: past event ; past occurrence FR: vieille affaire [f]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khātt) EN: murder case FR: affaire de meutre [f]
คดีเกี่ยวกับ...[n. exp.] (khadī kīo k) EN: FR: affaire concernant … [f] ; affaire impliquant … [f]
คดีสะเทือนขวัญ[n. exp.] (khadī sathe) EN: FR: une affaire qui a marqué les esprits
ขายกิจการ[v. exp.] (khāi kitjak) EN: FR: vendre son affaire ; vendre son commerce
ความ[n.] (khwām) EN: lawsuit ; case ; litigation FR: affaire [f] ; procès [m] ; litige [m]
กิจ[n.] (kit) EN: business ; affairs ; activity ; work FR: affaire [f] ; business [m] ; activité [f] ; travail [m]
กิจจะ[n.] (kitja) EN: business ; affairs FR: affaire [f]
กิจ-[pref.] (kitja-) EN: business ; affairs FR: affaire [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān ph) EN: internal affair FR: affaire interne [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
ก็แล้วกัน[X] (kølaēokan) EN: as you like it ; let's ... ; alright? FR: d'accord ; va pour ; allons-y pour ; affaire conclue ; d'accord ?
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[xp] (mai chai ko) EN: None of your business FR: Ce n'est pas votre affaire ; Ce ne sont pas vos oignons (fam.)
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
งานส่วนตัว[n. exp.] (ngān suantū) EN: private matter ; private business ; personal affairs FR: affaire privée [f] ; affaire personnelle [f]
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales FR: commerce [m] ; affaire [f]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: story ; record ; account ; matter ; affair ; topic ; issue FR: histoire [f] ; récit [m] ; affaire [f] ; sujet [m] ; domaine [m] ; matière [f] ; propos [m] ; faits [mpl]
เรื่องในมุ้ง[n. exp.] (reūang nai ) EN: family affair FR: affaire de famille [f] ; histoire de famille [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
เรื่องสำคัญ[n. exp.] (reūang samk) EN: important affair ; issue FR: matière importante [f] ; sujet important [m] ; affaire importante [f] ; question importante [f]
เรื่องส่วนบุคคล[n. exp.] (reūang suan) EN: private matter ; personal matter FR: affaire personnelle [f]
เรื่องส่วนตัว[n. exp.] (reūang suan) EN: private matter ; personal matter FR: affaire personnelle [f]
เรื่องธรรมดา[n. exp.] (reūang tham) EN: ordinary affairs ; common occurrence FR: affaire ordinaire [f]
เรื่องใหญ่[n. exp.] (reūang yai) EN: important matter ; serious matter ; big event FR: affaire importante [f] ; grand titre [m]
ธุระจำเป็น[n. exp.] (thura jampe) EN: pressing business FR: affaire urgente [f]
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurak) EN: businesss class ; business FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
ได้เงินดี[v. exp.] (dāi ngoen d) EN: FR: faire de bonnes affaires
เดินทางในชั้นธุรกิจ[v. exp.] (doēnthāng n) EN: FR: voyager en classe affaires
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt t) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรมทางธุรกิจ[n. exp.] (jariyatham ) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thu) EN: talk about business FR: parler affaires
การดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: transaction FR: conduite des affaires [f]
การฟื้นตัวของธุรกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: FR: reprise des affaires [f]
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affaire
Back to top