ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aeroplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aeroplane*, -aeroplane-

aeroplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aeroplane (n.) เครื่องบิน Syn. airplane, aircraft
English-Thai: HOPE Dictionary
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
English-Thai: Nontri Dictionary
aeroplane(n) เครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส
Yes. An Air France aeroplane has been hijacked by our Palestinian brothers.ใช่ เครื่องบินฝรั่งเศสถูกชาวปาเลสไตน์ปล้นเอาน่ะ
I have arranged, personally... an aeroplane to come and collect you.ผมได้จัดให้... มีเครื่องบินมารับ
He's been on a big aeroplane up in the sky, but he'll be landing...เขาอยู่บนเครื่องบินลำเบ้อเร่อ บนท้องฟ้าแน่ะ แต่เขาจะลงมาแล้ว...
¶ She's on an aeroplane# She's on an aeroplane #
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ
I want 500 guns, 300 tanks, 200 aeroplanes.ฉันต้องการ 500 ปืน 300 ถัง 200 เครื่องบิน ฉันจะบอกคุณแผนของฉัน
You actually went into a burning aeroplane?มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคนที่มีเจตนาจะหลบหนี
Like a model aeroplane. We used that thing for models or a...เราเคยใช้พวกนี้สำหรับปืนครก แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้
I mean, you know, people jump out of aeroplanes and ski off cliffs.เคยเห็นมั้ย พวกที่รักบ้าบิ่น โดดออกจากเครื่องบิน แล้วก็สกีลงมาบอกว่ารัก
By the way you withstood my little aeroplane.ที่คุณทนอยู่ในเครื่องบินลำเล็กของผมได้
Properly chipped they're no more dangerous than a car or an aeroplane.แน่นอนที่สุด พวกมันไม่อันตรายมากไปกว่า รถหรือเครื่องบินที่ใช้งาน

aeroplane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane)
機影[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane)
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane)
機尾[きび, kibi] (n) tail (of an aeroplane, airplane)
紙飛行機[かみひこうき, kamihikouki] (n) paper airplane (aeroplane)
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

aeroplane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
จี้เครื่องบิน[v. exp.] (jī khreūang) EN: hijack an aeroplane FR: détourner un avion
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินกระดาษ[n. exp.] (khreūangbin) EN: paper plane ; paper aeroplane FR: avion en papier [m]
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]

aeroplane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aeroplane
Back to top