ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-advertiser-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น advertiser, *advertiser*,

-advertiser- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our chief advertiser is Atlantic Attire and we will be featuring the spring collection.ผู้ซื้อโฆษณาหลักของเรา แอตแลนติก แอตไทร์ แล้วเราจะใส่ คอลเล็กชั่นเมษาเข้าไปด้วย
How'd the meeting with the advertiser go? Yeah, great!อย่ามาส่งยิ้ม กับยกนิ้วให้ฉันนะ
I figured Mark, Dustin and the new interns could work on the site while I was generating advertiser interest in New York.ผมคิดว่ามาร์ค ดัสตินแล้วก็เด็กฝึกงาน จะทำเวบกัน ตอนที่ผมเริ่มหาโฆษณาในนิวยอร์ก
All right, I researched archives for the Advertiser and The Maui News.ฉันพบ นสพ.ดิแอดเวอร์ไทเซอร์ กับเดอะเมาอินิวส์

-advertiser- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้โฆษณา[n. exp.] (phū khōtsan) EN: advertiser FR: annonceur ]m]
ผู้ลงโฆษณา[n. exp.] (phū long kh) EN: advertiser FR: publicitaire [m]
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร[n. exp.] (phū phoēiph) EN: advertiser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -advertiser-
Back to top