ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

additional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *additional*, -additional-

additional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
additional (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น Syn. added, supplementary, further
additional charge (vt.) เก็บเงินเพิ่ม See also: คิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
additional charge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
additional clause (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional comment
additional comment (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause
additionally (adv.) ยิ่งไปกว่านั้น See also: นอกจากนั้น Syn. furthermore, moreover
English-Thai: Nontri Dictionary
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
เงินกินเปล่า (n.) additional charges
แป๊ะเจี๊ยะ (n.) additional charges Syn. เงินกินเปล่า
บริการเสริม (n.) additional service
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ
We understand that you've requested additional volunteers.เรารู้ว่าคุณต้องการอะไร เพิ่มอาสาสมัคร
Diet was a four-letter word here and grease came at no additional charge.คำว่า ไดเอท ถือเป็นคำหยาบคายของที่นี่... เรามี ไขมันให้ฟรี และ ไม่คิดค่าบริการ
Sometimes people have additional questions to be answered.- อย่างอะไร - โอ้ ยกตัวอย่าง
Collect additional samples from Relical transfers 5.88...เก็บตัวอย่างเพิ่ม/nจากการโอนย้ายจากการกำจัด5.88...
Either out of panic, or because they saw a chance to make an additional score.อาจด้วยความตกใจ หรือไม่ก็มันคงคิดว่า นี่เป็นโอกาสที่จะทำแต้มเก็บคะแนน
Since the crime scenes aren't centered around one single location, garcia can't get a geographic profile without additional data.ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้ หรือไม่ใช่คนขับรถบรรทุกขาประจำ ฉันก็ไม่ได้สนใจจะจำหรอก
Perhaps you should heed your representation's advice, take some additional time to consider your response.- เขากำลังสับสนค่ะ, ศาลที่เคารพ บางทีคุณควรฟังทนายคุณบ้างนะ ศาลจะให้เวลาคุณซักพักไปคิดคำให้การนะ
Sir, you need to be aware, we should be prepared to accept additional civilian casualties.ท่านครับ ท่านต้องรับทราบไว้ด้วย ว่าเราอาจต้องยอมรับกับการเสียชีวิตของพลเรือนที่มากขึ้น
We're still running the dna, But we've matched an additional 12เรายังรอผลดีเอ็นเออยู่ แต่เราจับคู่อีก 12 แผ่นกับ
There may be an additional date which puts him out of the country...มันมีวันพิเศษเพิ่มขึ้นมาซึ่งส่งเขาออกนอกประเทศ
Please, spare us additional torture and just... euthanize yourselves.ปล่อยเราไปเถอะ ขอร้อง เพิ่มความทรมานและเป็นเพียง การฆ่าตัวตาย

additional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, 加官] promotion; to take additional post
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, 附加] additional; annex
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, 余角 / 餘角] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees)
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

additional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アディショナル[, adeishonaru] (adj-f) additional
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with
割増運賃[わりましうんちん, warimashiunchin] (n) additional freight
加算税[かさんぜい, kasanzei] (n) additional tax
加配[かはい, kahai] (n,vs) additional ration
合掛けカレー[あいがけカレー, aigake kare-] (n) (uk) Japanese curry with an additional topping (e.g. shredded beef, hayashi-rice sauce, etc.)
持ち添える;持添える[もちそえる, mochisoeru] (v1,vt) (1) to hold an additional item in one's hand; (2) to use an additional hand to hold
追い炊き[おいだき, oidaki] (n) (1) boiling additional rice; (2) reheating bathwater
追送検[ついそうけん, tsuisouken] (n,vs) forwarding documents regarding an additional charge to the public prosecutor
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P)
番外[ばんがい, bangai] (n) (1) exception; supernumerary; extra (theatrical); (adj-no) (2) extra (e.g. performance, item, object, etc.); additional; (3) outsize
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付加サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory
補記[ほき, hoki] additional entry
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function

additional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกมาส[n.] (athikamāt =) EN: leap-calendar month ; inter-calendar month ; intercalated month ; additional month FR:
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā fai khā) EN: additional costs FR:
คำถามพ่วง[n. exp.] (khamthām ph) EN: additional question FR:
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
เงื่อนไขเพิ่มเติม[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: additional condition FR: condition additionnelle [f]
เงินเพิ่ม[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: additional allowance FR:
แปะเจี๊ยะ[n. exp.] (pae jia) EN: key money ; additional charges FR: garantie locative [f]
เพิ่มเข้า[adj.] (phoēm khao) EN: additional FR: additionnel
เพิ่มเข้าไป[adj.] (phoēm khao ) EN: additional FR: additionnel
เพิ่มขึ้น[adj.] (phoēm kheun) EN: additional ; mounting ; increased FR: accru
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม[xp] (søpthām khø) EN: for more information ; for additional information FR: pour plus d'information ; pour toute information complémentaire
ส่วนเกิน[adj.] (suan koēn) EN: additional ; excess FR:
ส่วนเพิ่ม[adj.] (suan phoēm) EN: incremental ; differential ; additional ; extra FR:

additional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Mehraufwand {m}extra time; additional cost
Beiladung {f}additional cargo
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Frachtzuschlag {m}additional carriage
Frachtzuschlag {m}additional freight
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Hilfsbereich {m}additional area
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Mehreinnahme {f}additional receipts
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Nebenanspruch {m}additional claim
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า additional
Back to top