ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

representative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *representative*, -representative-

representative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
representative (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. agent, delegate, proxy
representative (n.) ตัวอย่าง Syn. example
representative (adj.) เป็นตัวแทน
representative (adj.) เป็นตัวอย่าง See also: เป็นแบบอย่าง Syn. symbolic, typical
representatively (adv.) โดยดำเนินการแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
English-Thai: Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
Rep. (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
ผู้แทน (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนราษฎร (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (n.) representative See also: member of the assembly, member of parliament, MP Syn. สมาชิกสภา
ผู้แทนพระองค์ (n.) royal representative See also: royal envoy Syn. ตัวแทน
ส.ส. (n.) member of the House of Representatives Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สผ (n.) The Secretariat of the House of Representatives Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎร (n.) House of Representatives See also: Assembly of the People´s Representatives, House of Parliaments, Lower House
สภาผู้แทนราษฎร (n.) House of Representatives See also: Assembly of the People´s Representatives
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (n.) Member of the House of Representative Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) Secretariat of the House of Representatives
สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) The Secretariat of the House of Representatives
เป็นผู้แทน (v.) be a representative See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute Syn. เป็นตัวแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A representative who did not put our most cherished beliefs first.ในชั่วโมงสุดท้ายเพราะเราส่งไป ตัวแทนที่ไม่ได้ใส่ของเรา ความเชื่อที่หวงแหนมาก ที่สุดเป็นครั้งแรก
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน
Today a Red Cross representative claimed that the death rate in the Rwandan conflict may have climbed to as many as 500.000 victims.ยอดผู้เสียชีวิตในราวันดาอาจจะเพิ่มขึ้น 000 ราย
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ
National representative LEE, Chul-yong.ตัวแทนระดับประเทศ ลี ชุลยัง
Our hotel representative imported the red wine directly from France.โรงแรมเราเป็นตัวแทนนำเข้า ไวน์นี่มาจากฝรั่งเศส
This is our hotel representative imported the red wine directly from France.โรงแรมที่นี่เป็นตัวแทนนำเข้า ไวน์นี่มาจากฝรั่งเศส
Your Majesty, you gave me the High Representative position.ฝ่าบาท, ท่านให้ตำแหน่งรักษาราชการแทนแก่ข้า
I supported Prince Dae-So's representative government.ข้าพระองค์สนับสนุนให้องค์ชายแดโซเป็นผู้สำเร็จราชการแทน
I introduce our new ambassador to the United Nations, and the representative to the world for all United States citizens, human and mutant alike,รวมไปถึงมนุษย์และพวกกลายพันธุ์ต่อไป ดอกเตอร์ แฮ็งค์ แมคคอยล์ ต้องอย่างงั้นขนปุย
He suddenly said, the representative who is to receive Prince William is you, Princess.แล้วอยู่ๆเค้าก็พูดว่า ตัวแทนที่จะต้อนรับเจ้าชายวิลเลี่ยม ต้องเป็นหลาน

representative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, 代表作] representative work (of an author or artist)
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 佩洛西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 代表] representative; delegate; to represent; to stand for
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 代表性] representative; typical
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
全权代表[quán quán dài biǎo, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 全权代表 / 全權代表] a plenipotentiary (representative)
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常驻 / 常駐] resident; permanent (representative)
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 推销员 / 推銷員] sales representative; salesperson
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 众议员 / 眾議員] member of the US House of Representatives
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 议员 / 議員] member (of a legislative body); representative

representative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place)
三岐代表[さんぎだいひょう, sangidaihyou] (n) representative of Gifu and Mie prefectures
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
代表作[だいひょうさく, daihyousaku] (n) masterpiece; representative work; (P)
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
代表理事[だいひょうりじ, daihyouriji] (n) representative of a board of directors; spokesperson for a board of directors
代議民主制[だいぎみんしゅせい, daigiminshusei] (n) representative democracy
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
学級委員[がっきゅういいん, gakkyuuiin] (n) class representative
学級委員長[がっきゅういいんちょう, gakkyuuiinchou] (n) class president; head class representative
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P)
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P)
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate
使聘[しへい, shihei] (n) exchange of diplomatic representatives
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P)
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P)
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives
衆議院[しゅうぎいん, shuugiin] (n) lower house; House of Representatives; (P)
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee
衆院議員[しゅういんぎいん, shuuingiin] (n) member of the lower house; member of the House of Representatives
衆院選[しゅういんせん, shuuinsen] (n) House of Representatives election; lower house election
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative

representative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān damnoēn) EN: class action ; class suit ; representative action FR:
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūth) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative FR: délégation [f] ; mission [f]
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayān) EN: sample ; representative sample FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
เป็นหูเป็นตา[v. exp.] (pen hū pen ) EN: keep an eye on things ; keep a watch over ; be another's eyes and ears ; act as another's representative FR:
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaē) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute FR:
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaē) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent FR: représenter
ผู้ได้รับเลือกตั้ง[n. exp.] (phū dāirap ) EN: elected representative FR: élu [m]
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amn) EN: proxy ; substitute ; representative FR:
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แทนเฉพาะคดี[n. exp.] (phūthaēn ch) EN: representative ad litem FR:
ผู้แทนโดยชอบธรรม[n. exp.] (phūthaēn dō) EN: legal representative FR:
ผู้แทนพระองค์[n. exp.] (phūthaēn Ph) EN: royal representative ; royal envoy FR:
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phūthaēn ph) EN: authorized representative FR:
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
ประชาธิปไตยตัวแทน[n. exp.] (prachāthipp) EN: representative democracy FR: démocratie représentative [f]
ราชทูต[n.] (rātchathūt) EN: King's envoy ; diplomatic representative ; envoy FR:
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of the House of Representative (MP) FR: membre de la Chambre des représentants [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer FR:
ถอนผู้แทนกลับ[v. exp.] (thøn phūtha) EN: recall a representative FR:
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: Committee of Permanent Representatives to ASEAN FR:
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphāphūtha) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House FR: Assemblée nationale [f] ; Chambre des représentants [f]
ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)[abv.] (sø.sø. (sam) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants [m]
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

representative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Agenturvertreter {m}agency representative
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Klassensprecher {m}class representative
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Volksvertreter {m}representative of the people
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative
Außendienst {m}sales representatives
Repräsentant {m} [math.]representative
Repräsentant {m}representative
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
vertretungsweise {adv}representatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า representative
Back to top