ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vender-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vender, *vender*,

-vender- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サードベンダ[, sa-dobenda] (n) {comp} third vender
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] (n) {comp} ISV; Independent Software Vender
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] (n) {comp} vender unique
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender
Japanese-English: COMDICT Dictionary
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vender-
Back to top