ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unhappiness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unhappiness, *unhappiness*,

-unhappiness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล
Because if you do, you parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them.เพราะถ้าหากคุณแต่งงาน / พ่อแม่ของคุณจะต้องรู้ ความรู้สึกไม่มีความสุขที่คุณรู้สึก/จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง
Every space has some unhappiness in its past.ทุกที่มีความหลังที่ไม่ดีในอดีต
A lot of unhappiness around the Bernabeu tonight, a lot of it directed at Gavin Harris.คืนนี้แฟน ๆ ที่เบอร์นาบิวต่างก็ผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นของเกวิน แฮริส
"Because I've brought unhappiness to others, I can't get married"?"เพราะว่าผมทำให้อีกฝ่ายมีความสุข แล้วผมก็ไม่ได้แต่งงาน" งั้นหรอ?
He sees your unhappiness and-เขาเห็นคุณไม่มีความสุขและ...
His unhappiness reminds you of your father's unhappiness.ความทุกข์ของเขาทำให้คุณนึกถึง ความทุกข์ของพ่อคุณ

-unhappiness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness

-unhappiness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:
ทุคติ[n.] (thukkhati) EN: hell ; place of suffering ; states of unhappiness ; woeful courses of existence ; evil states ; woeful existences FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unhappiness-
Back to top