ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uncharged-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncharged, *uncharged*,

-uncharged- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as my client leaves uncharged and unmolested!ตราบใดที่ลูกค้าของผมไม่ถูกตั้งข้อหา และไม่ถูกล่วงละเมิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uncharged-
Back to top