ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uncharged*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncharged, -uncharged-

*uncharged* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncharged (adj.) ไม่มีประจุไฟฟ้า See also: (ไฟฟ้า) เป็นกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as my client leaves uncharged and unmolested!ตราบใดที่ลูกค้าของผมไม่ถูกตั้งข้อหา และไม่ถูกล่วงละเมิด

*uncharged* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不带电[bù dài diàn, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, 不带电 / 不帶電] uncharged; electrically neutral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uncharged*
Back to top