ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-traveller-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น traveller, *traveller*,

-traveller- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While the traveller return to his world, to walk the path of the warrior and find his own truth.ขณะที่นักเดินทาง ได้กลับสู่โลกของเขา เพื่อจะเดินตามวิถีทางแห่งนักรบ แล้วค้นหาตัวตนที่แท้จริง

-traveller- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
行人[こうじん, koujin] (n) passer-by; traveler; traveller
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)

-traveller- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -traveller-
Back to top