ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trample-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trample, *trample*,

-trample- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The horses won't trample on us. Lie down!ม้าไม่เหยียบเราหรอก นอนลง
How dare you trample upon this sacred ceremony?เจ้ากล้าดียังไง ถึงมาเหยียบย่ำสถานที่สักการะ และทำลายพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้
You people sure as hell know how to trample a crime scene, I'll give you that.พวกคุณทำลายร่องรอยที่เกิดเหตุไปหมดเลย
But I have watched you trample that gift.ฉันเฝ้าดูนายกับสิ่งนั้น
You would trample our right To self-determination.ท่านเหยียบย่ำสิทธิของเรา ในการตัดสินใจด้วยตัวเอง
Any group big enough to trample me to death.กี่คนก็ได้ที่มากพอเหยียบฉันตาย
Now his Khalasar will trample no nations into dust.ที่นี้คาลาสซาร์ของเขา จะไม่ทำลายชาติอื่นเป็นผงธุลี
And they trample everything in their path.และก็ถล่มทุกอย่าง ที่ขวางหน้า
And you, you just trample all over that horseshit.และคุณคุณก็เหยียบย่ำ ทั่วโกหกว่า
They came to desecrate a way of life. To foul our beliefs, trample our freedom.เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เน„เธฃเธ™เธฐ?
We had a giraffe trample over our car. We gotta go, all right? Let's get you outta here.ยีราฟ เดินไปที่รถของเรา เราได้รับมันไป

-trample- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun

-trample- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate

-trample- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบเท้า[v. exp.] (kratheūp th) EN: trample ; stamp FR:
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบย่ำ[v.] (yīepyam ) EN: trample (on) ; disparage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trample-
Back to top