ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trample*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trample, -trample-

*trample* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trample (vi.) กระทืบ See also: เหยียบย่ำ
trample on (phrv.) เหยียบ/ย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบหรือย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบย่ำ See also: ทับถม Syn. step on, tread on, walk over
trample on (phrv.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน Syn. tread on, walk on
trample out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. tread out
English-Thai: HOPE Dictionary
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทืบ (v.) trample See also: stamp, crush with the foot, tread Syn. เหยียบ
กระทืบเท้า (v.) trample See also: stamp down, crush with the foot, tread
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About three hours ago... there was several people trampled to death.{\cHFFFFFF}ประมาณสามชั่วโมงที่ผ่านมา ... {\cHFFFFFF}มีคนหลายคน เหยียบย่ำไปสู่ความตาย
The horses won't trample on us. Lie down!ม้าไม่เหยียบเราหรอก นอนลง
A horse almost trampled me to death.ถูกม้าเหยียบแทบปางตาย
I heard this transfer student trampled all over Lee Jong-soo, the boss of Surim High.ฉันได้ยินมาว่าเค้าเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมา เค้าเพิ่งกระทืบ ลี จอง-ซู ขาใหญ่ของโรงเรีนซูริม
How dare you trample upon this sacred ceremony?เจ้ากล้าดียังไง ถึงมาเหยียบย่ำสถานที่สักการะ และทำลายพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้
You, you trampled on my feelings.แก แกเหยีบย่ำความรู้สึกของฉัน
That's when residents found their barbecues upended... their clean laundry trampled... and their skateboards missing.นั่นเป็นตอนที่คนบางคน พบว่าเตาบาร์บีคิวถูกเปิดออก เสื้อผ้าสะอาดที่ตากไว้ร่วงหล่น และกระดานสเก็ตซ์บอร์ดหายไป
But he trampled my feelingsแต่เขาทำร้ายวามรู้สึกของฉัน
Our country is being trampled on by the Japanese and crying tears,ประเทศของเรากำลังโดนคนญี่ปุ่นเหยียบย่ำ เสียงร้องไห้ดังระงม
Our country... is being trampled upon by the enemy...ประเทศของเรา... กำลังโดนเหยียบโดยศัตรู
Our country is moaning because it is being trampled by the enemy,ประเทศของเรากำลังคร่ำครวญเพราะว่k มันกำลังโดนศัตรูเหยียบย่ำ
You people sure as hell know how to trample a crime scene, I'll give you that.พวกคุณทำลายร่องรอยที่เกิดเหตุไปหมดเลย

*trample* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, 踹] kick; trample
[róu, ㄖㄡˊ, 禸] trample
践踏[jiàn tà, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚˋ, 践踏 / 踐踏] trample
[róu, ㄖㄡˊ, 蹂] trample

*trample* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate

*trample* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบเท้า[v. exp.] (kratheūp th) EN: trample ; stamp FR:
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบย่ำ[v.] (yīepyam ) EN: trample (on) ; disparage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trample*
Back to top