ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tenderness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tenderness, *tenderness*,

-tenderness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี
As I bid farewell, my heart stops, in tenderness I feelยามฉันเอ่ยคำลา หัวใจฉันหยุดนิ่งในสัมผัสละมุน
I'm saying tenderness is normal, no more meds.กดแล้วเจ็บเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องให้ยาแล้ว
[So it seems your tenderness was false, All you left was a half finished tattoo][ราวกับว่าความรักใครของเธอเป็นเพียงภาพลวงตา, การจากไปของเธอคือรอยสักที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง]
Oh, I have a patient with tenderness and erythemaอ้อ! ฉันมีคนไข้ที่รู้สึกปวด และมีผื่นที่ผิวหนัง
Fever, tenderness over McBurney's point.มีไข้ กดแล้วเจ็บบริเวณไส้ติ่ง
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดูเล็กน้อย#
The wheels of fate turned and brought me to a perfect moment of tenderness and happiness.ชักนำเจ้ามาเป็นของข้า เพราะจูบเดียว ที่พลิกกงล้อชะตา
I had hoped denial would last longer as a coping mechanism, but breast tenderness and morning sickness made that impossible.ฉันไม่ยอมรับอยู่นานเหมือนพยายามหาอะไรมาอธิบาย แต่การเจ็บหน้าอกและความเจ็บป่วย ทำให้มันเป็นไปได้
"that proceeds from human tenderness and natural passion.""ที่รายได้จากมนุษย์ ความอ่อนโยนและความหลงใหลในธรรมชาติ. "
Such tenderness between us...อ่อนโยนดังกล่าวระหว่างเรา ...

-tenderness- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, 怜惜 / 憐惜] to take pity on; to feel tenderness toward

-tenderness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred

-tenderness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความนุ่ม[n.] (khwām num) EN: softness ; tenderness FR:
ความสุภาพ[n.] (khwām suphā) EN: gentleness ; tenderness FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tenderness-
Back to top