ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tenacity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tenacity, *tenacity*,

-tenacity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ
You, and your mask-killer theory one you followed with the tenacity of a true sociopath.แก, กับเรื่องฆาตกรที่แกคิด... ความเป็นคนขวางโลกของแก ทำให้แกจิกไม่ปล่อย
It's that kind of tenacity that attracts me.ฉันชอบความดื้อรั้นของมันค่ะ
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place?ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ?
If it hadn't been for the tenacity of your boy,ถ้าไม่ได้ความดื้อรั้นจากเด็กของท่าน
Her tenacity I admire, and I wish to welcome her into the fold...การยืนหยัดของเธอ ฉันชื่นชม และฉันปรารถนาที่จะต้อนรับเธอสู่ครอบครัว
Well, you've shown a lot of tenacity and a lot of guts bringing this to me.ดีที่คุณได้แสดงให้เห็น มีหลายความดื้อรั้น และจำนวนมากของความกล้า นำนี้ให้ฉัน.
Use that tenacity to get him out of my pool house.ใช้ความดื้อรั้นนั้นเอาเขาออกจากบ้าสระน้ำของฉัน
The tenacity of life is mind-boggling.ความดื้อรั้นของชีวิตคือเหลือเชื่อ

-tenacity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tenacity-
Back to top