ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-streamline-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น streamline, *streamline*,

-streamline- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like your opinion about how we could streamline our standing work orders to operate more efficiently.ฉันอยากทราบว่าเราจะทำให้... งานที่เราทำอยู่ มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ยังไง
We'll streamline it if we need to.ถ้าจำเป็น เราก็ต้องลดจำนวนคนลง
Donna, we're gonna need to streamline this.ดอนน่า เราต้องเข้มขึ้นหน่อย
I figured, the more I know, the better I can streamline my application and audition.ฉันคิดว่า ยิ่งฉันรู้มากเท่าไหร่ ฉันก็มีโอกาสดีขึ้นที่จะปรับปรุง ใบสมัครและการออดิชั่นของฉัน

-streamline- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリームライン[, sutori-murain] (n) streamline
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline

-streamline- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไหลแบบแลมินาร์[n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]
การไหลแบบเป็นชั้น [n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -streamline-
Back to top