ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*streamline*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น streamline, -streamline-

*streamline* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
streamline (vt.) ทำให้เพรียวลม
streamline (vt.) ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น Syn. make improvements
streamline (n.) รูปเพรียวลม
streamlined (adj.) ซึ่งเพรียวลม Syn. sleek
English-Thai: HOPE Dictionary
streamline(สทรีม'ไลนฺ) n. รูปเพรียวลม,ทางเพรียวลม. vt. ทำให้เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
streamlined(สทรีม'ไลนดฺ) adj. เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด,ทันสมัย
English-Thai: Nontri Dictionary
streamline(adj) เพรียวลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
streamline flowการไหลแบบเส้นกระแส [มีความหมายเหมือนกับ laminar flow] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Streamlineเส้นทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพรียวลม (adj.) streamlined Syn. เพรียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, they just have a more streamlined vision of the show, because it's going national and everybody's excited.ผมรู้ แต่เขาสร้างวิสัยทัศน์แก่โชว์นี้ ให้ตื่นเต้นต่อการแพร่ภาพทั่วประเทศ
I'd like your opinion about how we could streamline our standing work orders to operate more efficiently.ฉันอยากทราบว่าเราจะทำให้... งานที่เราทำอยู่ มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ยังไง
We'll streamline it if we need to.ถ้าจำเป็น เราก็ต้องลดจำนวนคนลง
Donna, we're gonna need to streamline this.ดอนน่า เราต้องเข้มขึ้นหน่อย
I figured, the more I know, the better I can streamline my application and audition.ฉันคิดว่า ยิ่งฉันรู้มากเท่าไหร่ ฉันก็มีโอกาสดีขึ้นที่จะปรับปรุง ใบสมัครและการออดิชั่นของฉัน
Streamlined that down to about five hours.เพราะตอนนี้อยู่ได้อีกแค่ 5 ชม.
I prefer to think of it as streamlined.ผมคิดว่ามันดูคล่องตัวทะมัดทะแมงดี
It was elegant, streamlined.มันงดงาม มีประสิทธิภาพ

*streamline* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流线型[liú xiàn xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 流线型 / 流線型] streamline

*streamline* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリームライン[, sutori-murain] (n) streamline
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline
流線[りゅうせん, ryuusen] (n) flow line; streamline; lines representing the flow of a fluid
流線形;流線型[りゅうせんけい, ryuusenkei] (n) streamlined
減量経営[げんりょうけいえい, genryoukeiei] (n) streamlined management
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P)

*streamline* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไหลแบบแลมินาร์[n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]
การไหลแบบเป็นชั้น [n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]
เพรียวลม[adj.] (phrīolom) EN: streamlined ; sleek FR:
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined FR:

*streamline* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
windschlüpfig; windschlüpfrig; windschnittig {adj} | windschlüpfiger | am windschlüpfigstenstreamlined | more streamlined | most streamlined
Stromlinienverkleidung {f}streamlined fairing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *streamline*
Back to top